11

HAGL sẽ đá cống hiến hết mình với lối chơi đẹp mà Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đề ra